Oczyszczalnia 15 000

Oczyszczalnia 15 000 jest fazie projektowej zaoferowana klientowi na Ukrainie.

Zarys technologiczno – techniczny oczyszczalni pracującej w systemie przepływowym, zgodnym z patentem RP nr 197513, o przepustowości 15000 [m³/d]

Proces technologiczny oparty jest o cyrkulacyjny reaktor biologiczny wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) na zanurzonych złożach przepływowych.

Proces odbywa się przy ciągłym przepływie ścieków przez kolejne operacje jednostkowe procesu oczyszczania. Całość oczyszczalni posadowiona jest w budynku.

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego.

 1. Strefa beztlenowa
 2. Strefy tlenowe
 3. Strefy niedotlenione
 4. Osadnik wtórny
 5. Ciek biostabilizacji

Schemat biologicznej oczyszczalni ścieków, z biologicznym usuwaniem biogenów, w której organizmy uczestniczące w procesie są dwojakiego rodzaju (osad zawieszony i osad osiadły), oczyszczającej ścieki do czystości odpowiadającej II klasie czystości i o energochłonności 0,3 – 0,5 [kWh/m³].

Schemat technologiczny – blokowy

 1. Ścieki rurowe
 2. Punkt zlewny
 3. Pompownia
 4. Piasek
 5. Sito piaskownik
 6. Komora BT (BezTlenowa)
 7. Skratki
 8. Reaktor cyrkulacyjny
 9. Osadnik wtórny
 10. Zagęstnik
 11. Prasa
 12. Osad odwodniony
 13. Ciek biostabilizacji
 14. Powietrze
 15. Odbiornik – rzeka

Oczyszczalnia ścieków Qdśr = 15000 [m³/d], Qdmax = 18000 [m³/d]
Qhśr = 625 [m³/h] = 173,61 [l/s] , Qhmax = 2,5 x Qhśr = 1562 [m³/h] = 434 [l/s]

1. Osadnik wtórny cylindryczny
Obciążenie osadnika wtórnego = 0,5 [m³/m².h]
Dow = 36 m, how = 5,0 m, Vow = 5087 m³, czas zatrzymania w OW
T = (1,525 ÷ 2,36) x (Q)1/2/u; T=1,525 x 0,4167/0,42 = 1,51 do 2,36 x 0,6588/0,42 = 3,70 h
T = VOW:Qh ; T=5087/625 = 8,14 h, do 6087/1560= 3,25 h

2. Komora BT + BR (BT – beztlenowa, BR – bioreaktor)
VBT = 2125 m³, DBT = 24 m, hBT = 5,0 m

3. Bioreaktor – objętość
Vbr = 16170; Strefa tlenowa, VT = 10780 m³, Strefa niedotleniona, VNT = 5390 m³,
Obie strefy mieszczą się w oponie o średnicy:
– wewnętrznej Dwew = 36,4 m,
– zewnętrznej Dzew = 70,4 m,
Szerokość opony 17 m. Przy sześciu strefach niedotlenionych w bioreaktorze należy zamontować 3060 struktur 1m x 1m.

4. Zagęstnik
Vzag = 1000 m³, Dzag = 16 m, hzag = 5,0 m; pompa zatapialna w zagęstniku; podnoszenie 10 m, wydajność 400 [l/min]

5. Dmuchawy
2×640 [Nm³/min] lub 4x 320 [Nm³/min]; Δp = 0,6 bara

6. Sitopiaskownik o przepustowości 600 [l/s]

7. Pompa w pompowni i komorze BT;
zatapialna, podnoszenie 10 m sł. wody, wydajność = 600 [l/s], cztery sztuki

8. Pompa wolnostojąca cyrkulująca osad zawracany i nadmierny;
podnoszenie 10 m sł. wody, wydajność = 600 [l/s]

9. Zgarniacz denno-powierzchniowy do zbiornika cylindrycznego DN = 36 m,
korzystnie FinnChain

10. System dekantacyjny ATWAX w zagęstniku

11. Prasa filtracyjna
o wydajności [400 – 500 m³/d] osadu o zawartości suchej masy do 2% wagi

12. CB (Ciek Biostabilizacyjny)
– 232 m cieku 2m głębokości, 3m szerokości w dwóch kanałach opasujących BR,
każdy długości 116 i 116 m, Objętość łączna 1392 m³.

Inwestycja obejmuje realizację na bazie projektu złożonego z:
1. Część architektoniczno-konstrukcyjna – zbiorniki i budynek
2. Część techniczno- technologiczna
3. Część drogowa
4. Część elektryczna oraz PiA


Możliwość komentowania została wyłączona.