Modernizacja SBR

Problemem dzisiejszych czasów staje się sprawa modernizacji oczyszczalni ścieków w tym pracujących w systemie SBR (Sequential Batch Reactor).  System SBR w największym skrócie polega na prowadzeniu procesu oczyszczania ścieków w jednym zbiorniku, w  którym sekwencyjnie następują cyklicznie kolejne fazy oczyszczania.  SBR wymaga stabilności ścieków na wejściu  tak w ujęciu ilościowym jak i ujęciu zapotrzebowania na tlen (stężenie BZT5).

Jeśli nie ma powyższej stabilności to oczyszczalnia SBR nie spełnia swojej roli w sposób zadowalający, a niejednokrotnie w sytuacjach takich jak  opad nawalny trzeba odprowadzać ścieki surowe do odbiornika (tzw. by pass) by nie dopuścić do jej zalania.  Tak czy inaczej prowadzi to do powstania zagrożenia biologicznego.

Ponadto zapotrzebowanie na utylizację ścieków na danym terenie może się zwiększać w funkcji przyłączania do kanalizacji nowych użytkowników oraz z powodu potrzeb hodowli zwierząt czy przemysłu spożywczego. Oczyszczalnia SBR jest nieelastyczna, nieodporna tak na spiętrzenia czasowe jak i zwiększenie zapotrzebowania na średnią przepustowość.

Podstawowym czynnikiem, który stanowi podstawę wystąpienia potrzeb modernizacji oczyszczalni ścieków typu SBR jest jej niewielka sprawność przy wysokich kosztach eksploatacji (ok. 1,5 PLN/m3) i  przy wysokim stopniu uciążliwości eksploatacyjnej. Praktycznie każda oczyszczalnia  typu SBR może być zmodernizowana, przebudowana w oczyszczalnię  o inżynierii REWOŚ, nieporównywalnie bardziej elastyczną, wydajną i tanią eksploatacji. Nasza modernizacja da zmianę jakościową oraz:

  • wykorzysta istniejącą infrastrukturę (zbiorniki)
  • pozwoli przejść do nowej technologii bez konieczności wywożenia ścieków w okresie trwania modernizacji
  • zapewni absolutny brak uciążliwości dla otoczenia, brak emisji złowonnych zapachów na zewnątrz oczyszczalni
  • zapewni 2 do 4 razy większą przepustowość, przez co nieporównywalną z SBR elastyczność (odporność na przeciążenia)
  • zapewni kilka razy mniejszą energochłonność oczyszczania w stosunku do SBR ( ok 0.3 kWh na 1 m3 oczyszczonych ścieków)
  • zapewni wysokiej jakości oczyszczanie w pełni zgodne z normami
  • wielokrotne przechodzenie z obszaru mineralizacji beztlenowej do tlenowej i odwrotnie zapewni praktycznie całkowite unieszkodliwienie: bakterii, wirusów, jaj pasożytów etc..
  • zapewni możliwość przyjmowania ścieków dowożonych również przemysłowych

REWOŚ sp. z o.o. posiłkując się patentem RP nr 197513 skutecznie zmodernizował dwie oczyszczalnie typu SBR (Długosiodło 2005 r., Zatory 2013 r.). W efekcie tych modernizacji uzyskano instalacje w pełni zautomatyzowane, bazujące na istniejących obiektach budowlanych, przy dobudowaniu osadnika wtórnego, które z przepustowości 100 [m³/d] uzyskały przepustowość 500 [m³/d] i pracują stabilnie od chwili oddania ich do eksploatacji.


Możliwość komentowania została wyłączona.