Opis technologii

Zarys technologiczno- techniczny oczyszczalni pracującej w systemie przepływowym, w technologii REWOŚ, zgodny z patentem RP  nr 197513

Proces technologiczny oparty jest o cyrkulacyjny reaktor biologiczny wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) na zanurzonych złożach przepływowych.

Proces odbywa się przy ciągłym przepływie ścieków przez kolejne operacje jednostkowe procesu oczyszczania. Ścieki, komunalne i przemysłowe są kierowane do oczyszczalni i skutecznie oczyszczane do poziomu czystości odpowiadającemu klasie A2 według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728).

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego.  Inżynieria oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych pracująca w systemie REWOŚ – Patent RP nr 197513, charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami:

  1. organizmy konsumenckie są dwojakiego rodzaju – osad czynny zawieszony i osad czynny osiadły (immobilizowany) na specjalnych złożach zanurzonych,
  2. proces oczyszczania nie zawiera osadnika wstępnego, czyli jedynym osadem odprowadzanym poza oczyszczalnię jest osad nadmierny, przydatny do bezpośredniego zastosowania w agrotechnice nawet przy produkcji żywności. Analiza osadu dostępna jest tutaj,
  3. system napowietrzania jest oparty o aeratory ASD, urządzenia jednocześnie mieszające/cyrkulujące i natleniające ścieki oraz dmuchawy pracujące w systemie Roots’a,
  4. wszystkie urządzenia w oczyszczalni według technologii/inżynierii REWOŚ, mające kontakt ze ściekami, wykonane są z materiałów całkowicie odpornych na korozję,
  5. zwieńczenie procesu oczyszczania trzecim stopniem oczyszczania (ciek biostabilizacji), który jest sztuczną rzeką, gdzie zachodzi proces doczyszczania ścieków powoduje doprowadzenie ścieków po przejściu przez oczyszczalnię do stanu czystości odpowiadającego drugiej klasie czystości wód powierzchniowych (A2),
  6. niska energochłonność procesu nie przekraczająca, dla ścieków komunalnych 0,6 [kWh/m3],
  7. możliwość zasilania oczyszczalni jedynie ściekami dowożonymi bez zmiany stopnia skuteczności procesu oczyszczania,
  8. pełna automatyzacja i bezobsługowość procesu,
  9. możliwość wykorzystania agrotechnicznego osadu nadmiernego powstającego w oczyszczalni do produkcji żywności lub paliw odnawialnych z biomasy roślinnej,
  10. dysponujemy technologią oczyszczania ścieków łatwobiodegradowalnych o wysokich i bardzo wysokich stężeniach BZT5 prowadzącą do wytworzenia biogazu w ilościach umożliwiających produkowanie dużych ilości energii elektrycznej – odnawialnej, a także cieplnej.

Oczyszczalnia według REWOŚ jest instalacją bezemisyjną w zakresie zapachów złowonnych. Jest sterowana automatycznie i funkcjonuje samoczynnie, przez to jest nieuciążliwa dla otoczenia i obsługi. Praktyczny skutek działania oczyszczalni mierzony wartością BZT5 na odpływie określony w wielu przypadkach istniejących oczyszczalni to: 5-7 [g/m³] dla instalacji bez cieku biostabilizacji, 2-3  [g/m³] dla instalacji wyposażonej w ciek biostabilizacji.

Oczyszczalnia zasilana ściekami surowymi o stężeniu BZT5 = 1250 [g/m³] odprowadza po oczyszczeniu ścieki o stężeniu BZT5 = 3,8 [g/m³] co oznacza redukcję zanieczyszczeń mierzonych BZT5 na poziomie 99,7 %.

Oczyszczalnie według REWOŚ są w stanie oczyszczać ścieki zarówno komunalne jak też przemysłowe łatwo biodegradowalne, np. z przemysłu mięsnego, cukrowniczego itp.

Możliwość komentowania została wyłączona.